FÖRTROENDEVALDA

 

Alla medlemmars inflytande på hur Jämjö pastorat ska förvaltas och utvecklas sker genom kyrkovalet som sker vart fjärde år. Genom valet tillsätts ledamöter i kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige väljer i sin tur kyrkoråd och fem församlingsråd.

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta belutande organ. I Jämjö pastorat finns det 25 ledamöter i fullmäktige och ordförande heter Sofia Hidling. Kyrkofullmäktige tar beslut i principiella ärenden och i ärenden som är av större vikt exempelvis budget, fastställande av årsredovisning och kyrkoavgift. Sammanträdena i kyrkofullmäktige är offentliga. Förteckning över ledamöter i kyrkofullmäktige finns här KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkorådet är pastoratets "styrelse" och ordförande i kyrkorådet är Carina Dahlberg Olsson. Kyrkorådets uppdrag är att förvalta verksamheten och verkställa beslut inom ramen som kyrkofullmäktige bestämt. Totalt finns det elva ledamöter i kyrkorådet. förteckning över ledamöter i kyrkorådet finns här KYRKORÅDET. Protokoll från kykorådets möten finns i arkivet på kansliet Jämjö församlingshem.

För varje församling finns ett församlingsråd. Kyrkorådet i Jämjö pastorat har beslutat att uppmana församlingsråden att verka för för att, i samråd med  kyrkoherden eller den denne utser, utveckla det lokala gudstjänstlivet, utveckla diakonin, öka det ideella engagemanget och genom olika aktiviteter arbeta utifrån devisen att "Föra kyrkan ut på byn och byn in i kyrkan". Förteckning över ledamöter i respektive församlingsråd finns här nedan
JÄMJÖ FÖRSAMLINGSRÅDKRISTIANOPELS FÖRSAMLINGSRÅDRAMDALA FÖRSAMLINGSRÅDSTURKÖ FÖRSAMLINGSRÅDTORHAMNS FÖRSAMLINGSRÅD