Begravning|BegravningspastoralGravskötsel|Etiska regler för krematorieverksamheten|Boka begravning
  
Utskriftsvänlig

BEGRAVNINGSPASTORAL
för

JÄMJÖ PASTORAT

 
 
ETIK OCH VÄRDIGHET PÅ KYRKOGÅRDEN
 
 
 
FÖRVARING AV KISTOR OCH ASKOR

 

Kistor och askor efter avlidna förvaras i bårhus.

 

I vissa fall förvaras urnor i kassaskåp i väntan på gravsättning.
De som vistas i dessa lokaler uppträder med värdighet.
Urnor hämtas på krematoriet av utsedda kyrkovaktmästare, som kvitterar dessa.
Därefter lämnas de till vaktmästarna i den församling där gravsättning skall ske.
Vaktmästarna kvitterar och kontrollerar namnen.
Speciella väskor används vid hämtandet av urnorna.
Vaktmästarna och begravningsbyråerna har tillgång till berörda lokaler.
 
VISNING AV GRAVPLATS
Vaktmästarna visar anhöriga lediga gravar samt upplyser om när graven kan tas i bruk, om gravsättningar tidigare har ägt rum, möjlighet att lämna graven till kyrkoförvaltningen för skötsel med mera.
Vid visningen bär vaktmästarna vårdad arbetsklädsel.
Om visningen sker på söndagen efter gudstjänsten gäller mörk kostym.
 
ADMINISTRATIVA RUTINER
Kyrkokansliet tar emot beställningar måndagar-fredagar på expeditionstid.
Beställningen görs av begravningsbyråerna varefter förvaltningsassistenten för gravärenden bokar in begravningen, tid, plats, präst, musiker, vaktmästare, gravplats samt eventuell lokal för minnesstund. Begravningsblanketter lämnas till de som skall utföra begravningen. Förvaltningsassisten har de befogenheter som krävs för bokningen. 
Intyg för gravsättning inkommer via post och datumstämplas.
Gravrättsinnehavaren ger sitt tillstånd, i de flesta fall muntligt, men även skriftligt enligt särskild blankett för medgivande av gravsättning.
 
HÖGA MASKINLJUD VID BEGRAVNING OCH GRAVSÄTTNING
Under pågående begravningar undviks, för det mesta, trimmers, gräsklippare och traktorer.
I stället utför personalen ”tysta jobb”, exempelvis gravskötselarbeten.
I våra församlingar är alla vaktmästare medvetna om när begravningar pågår.
 
 
TRANSPORT AV KISTA OCH URNA
Kistor transporteras på katafalk. Urnor utifrån kommer via post.
Antalet kistor som transporteras samtidigt är beroende av begravningsbilens storlek och ombesörjs av begravningsbyråerna.
Respekt och vördnad för ett passerande begravningsfölje visas genom att man stannar upp.
 
GRÄVNING AV GRAV 
Kontroll av att det är rätt gravplats sker genom data eller gamla gravböcker.
Kistdjupet kontrolleras med mätsticka. Problem finns på vissa kyrkogårdar. Exempelvis Tjurkö kyrkogård, som företrädesvis bör användas enbart för urngravar.
 Kistgravar grävs med maskin. Ibland för hand på gamla delar av kyrkogårdarna, fär man inte kommer fram med maskin.
Jorden läggs antingen i en låda eller körs undan.
Borttagna gravstenar läggas på tom grav intill.
Graven kläds med grönt skynke.
Grävning sker två dagar för begravningen.
Om vatten finns i graven sker pumpning eller att man lägger granris.
Graven täcks med planka.
Påträffade kist-och benrester läggs ner först vid igenläggandet.
Urnor som måste flyttas hanteras på ett värdigt sätt.
Urngrav grävs samma dag med jordborr eller spade. Jorden förvaras i en skottkärra, som står dold.
Urngraven är täckt med trälock och klätt i grönt skynke.
 
VÄRDIG SÄNKNING AV KISTA OCH ASKURNA.
Kistan sänks i graven med sänkband.
Urnor sänks i graven med snöre.
Urnan sänks av präst, anhörig eller vaktmästare.
Personalen bär mörk klädsel.
 
NEDGRÄVNING AV ASKA
Askgravar finns inte inom samfälligheten.
Minneslundar: askan grävs ner.
Keramikidentiteten tas inte bort innan gravsättningen.
1-4 askor gravsätts samtidigt.
Askorna blandas inte med varandra. Enbart påsen gravsätts.
Marken återställs genom att grästorvan läggs tillbaka.
Gravsättningarna i minneslundarna sköts av kyrkovaktmästarna och sker tidigt på morgonen.
Några dagar efter gravsättningen skickas en minnesfolder till de anhöriga där det framgår vilken dag som gravsättning ägt rum.
 
ÅTERFYLLNIN G AV GRAV
Återfyllning av såväl kistgrav som urngrav sker direkt efter akten
Graven återfylls av tidigare uppgrävd jord.
Graven återfylls för hand, först runt själva kistan, därefter tills kistan är täckt. Därefter fylls antingen för hand eller med maskin. Översta lagret packas med hjälp av packare. Sedan blommorna vissnat återställs graven med att grästorvorna läggs tillbaka.
Det är sällsynt att kistan går sönder.
För att ta bort rasskydd måste vaktmästarna gå ner i graven.
Kistdekoration skall lyftas av före sänkningen.
Gravkulle? Detta varierar på de olika kyrkogårdarna inom samfälligheten.
Sedan grav lagts igen räfsas det runt den och även på intilliggande gravar om dessa beträtts i samband med avskedstagandet.
Kransar och blommor får ligga kvar på graven tills de vissnat, minst en vecka.
Därefter läggs de i container för deponi.
Gravstenar återmonteras normalt inom ett par månader, beroende bland annat på vilken årstid som gravsättningen ägt rum.
 
ADMINISTRATIVA RUTINER
Platsen för kistan/ urnan förs in i digitalt register.
Gravsättningsintyg skickas via post till skattemyndigheten.
Gravbrevet skrivs under av förvaltningsassistenten och minnesfoldrar av kyrkoherden. 
 
ÖVRIGT
Muntlig information ges om gällande riktlinjer till bygg-och anläggningsentreprenörer som tillfälligt arbetar på begravningsplatsen.
Ordningsregler för begravningsplatsen finns på skyltar.
Sammanträffanden med berörda begravningsbyråer bör ske en gång per år.
Kontakter med stenfirmor sker främst genom vårt skriftliga godkännande av nya gravstenar. 
Denna begravninspastoral har framtagits av undertecknad kyrkoherde i samråd med samfällighetens samtliga kyrkovakmästare och förvaltningsassistenten för begravningsärenden.
 
ANTAGEN AV JÄMJÖ SAMFÄLLDA KYRKONÄMNDEN 2009-04-22
Tommy Biwefors
Kyrkoherde
Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies